Masarykova společnost

Předseda: PhDr. Jiří Kotyk
Tel.: 466 501 265
Úřední hodiny: každé úterý a čtvrtek 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
Kancelář: přízemí ESD čp. 54

Masaryk

Ustavující valné shromáždění se konalo ve středu 6. března 1946 v zasedací síni bývalého senátu ve Sněmovní ulici na Malé straně v Praze. Schválilo stanovy, podle nichž posláním spolku je:

  1. Účastnit se poznávání Masarykova díla a jeho života, studovat otázky filozofické, společenských věd a kulturní vůbec, na jejichž řešení Masaryk sám pracoval, nebo které české a slovenské společnosti zanechal jako svůj odkaz k dalšímu přemýšlení,
  2. rozšiřovat znalost Masarykova učení a díla,
  3. propagovat v praktickém životě zásady Masarykova humanitního programu ve vzájemném vztahu občanském.

Pro splnění tohoto poslání

  • spolupracuje s Ústavem T.G. Masaryka při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny, archívu a muzea Ústavu,
  • pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky,
  • navazuje a udrřuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají podobný účel
  • zřizuje odbory pro přípravu nebo provádění stálých nebo dočasných úkolů (např. organizační, propagační, programový, ediční, tiskový, památkový, literární, výstavní),
  • zřizuje místní odbočky.

Činným nebo přispívajícím členem se může stát československý státní občan, který se hlásí k zásadám Masarykova humanitního programu, dbá svého dobrého jména a dobrého jména zájmů spolku. Přijetí nebo nepřijetí za člena oznamuje přihlášenému výbor písemně. Členství začímá dnem, kdy člen zaplatí zápisné a alespoň první splátku na členský příspěvek.

Masarykova společnost - odbočka Pardubice byla založena r. 1995 jako demokratická zájmová organizace občanů uchovávající a rozvíjející ideový odkaz zakladatele ČSR a jejího prvního prezidenta T.G. Masaryka. Je místní odbočkou celorepublikové organizace, s jejíž vedením spolupracuje. Celostátní předsedkyní je t.č. Jana Seifertová, dcera básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Odbočka dotuje z vybraných členských příspěvků přednáškovou činnost a nákup věnců na příležitostné oslavy.

Obsahem přednášek a besed jsou novodobé dějiny ČSR i světa. Zástupci společnosti se pravidelně účastní oslav státního svátku 28.října, pietních shromáždění v Ležákách, na Zámečku a ke Dni veteránů. Zásluhou MS v Pardubicích byl obnoven pomník TGM na náměstí Čs. Legií, pořízena pamětní deska v restauraci Alfredo na Třídě Míru připomínající pobyt TGM v Pardubicích r. 1906 na sjezdu České strany pokrokové a pamětní deska A.Rašína na hotelu Zlatá štika . Odbočka se spolupodílela na zřízení památníku letcům a parašutistům druhé světové války na nám. Dukelských hrdinů.

V klubovně Klubu přátel Pardubicka v ESD máme knihovnu specializovanou na spisy TGM či literaturu o něm. Za členský poplatek rozesílá ústředí v Praze zpravodaj Odkaz vydávaný ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR v Praze. Uvítáme rádi mezi sebou hlavně mládež a studenty.

Zpět na seznam spolků